Aktualności

Jeśli wypadek miał miejsce z winy innego kierowcy, poszkodowany ma prawo wynająć pojazd na koszt ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego wydała wytyczne, w których precyzuje, kiedy można z tego prawa skorzystać

Poszkodowani przez wiele lat mieli problemy z wyegzekwowaniem od ubezpieczyciela sprawcy wypadku pokrycia kosztów wynajmu auta zastępczego, w czasie gdy uszkodzony samochód był w naprawie. KNF i rzecznik ubezpieczeniowych reprezentowali stanowisko poparte orzecznictwem sądowym, że poszkodowany może żądać zrekompensowania uszczerbku majątkowego polegającego na niemożności korzystania z uszkodzonego pojazdu i żądać pokrycia kosztów najmu samochodu zastępczego za okres, w którym nie było możliwe korzystanie z uszkodzonego auta.

Poszkodowany powinien udokumentować sposób, w jaki dotychczas korzystał z auta. Praktyka towarzystw ubezpieczeniowych nie zawsze była zbieżna z tym stanowiskiem. Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego zależał od polityki towarzystwa, które likwidowało szkodę, ale też od determinacji poszkodowanego. Ubezpieczyciele np. zwracali koszty tylko osobie wykorzystującej auto do prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczali czas najmu albo nie zwracali kosztów za okres, gdy warsztat oczekiwał na dostarczenie części niezbędnych do naprawy.

Ubezpieczyciele powinni ujednolicić zasady

Teraz powinno to się zmienić. Wspólne wytyczne Polskiej Izby Ubezpieczeń i Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśniają, jakie okoliczności ubezpieczyciel weźmie pod uwagę, oceniając roszczenie o pojazd zastępczy, a także w jaki sposób wyznaczy długość okresu, za który pokryje koszty najmu pojazdu. Klient, który zapozna się z wytycznymi, będzie w stanie na bieżąco oceniać, w jakim zakresie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. KNF przewiduje, że przyjęcie przez zakłady ubezpieczeń opisanych zasad zagwarantuje klientowi jednolity sposób podchodzenia do kwestii pojazdu zastępczego w każdym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.

Z wytycznych wynika, że prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku przysługuje poszkodowanemu, który nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby mu szkody nie wyrządzono, poniósł wydatki niezbędne do korzystania z innego auta oraz – jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej – „nie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych w inny sposób, w szczególności poprzez korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu”.

Ważne jest regularne korzystanie z pojazdu

To ostatnie zdanie jest na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że może powodować wątpliwości interpretacyjne. Sama niemożność skorzystania przez poszkodowanego z auta jest już stratą majątkową, którą towarzystwo powinno zrekompensować. Trudno oczekiwać, że poszkodowany, któremu dojazd do pracy autem zajmował dziesięć minut, przesiądzie się do autobusu jadącego kilka razy dłużej.

Na szczęście wytyczne precyzują dalej, kiedy wydatki na pojazd zastępczy są celowe, a kiedy nie. I tak, jeżeli poszkodowany wykorzystywał swój pojazd z niewielką intensywnością lub na krótkie odległości (np. raz w tygodniu do wyjazdu na działkę lub dojazdu do kościoła), to towarzystwo nie zwróci mu kosztów wynajmu auta. Inaczej będzie wtedy, gdy ma skomplikowany dojazd do pracy albo niedogodny rozkład komunikacji publicznej. Katalog stanów faktycznych uzasadniających każde wynajęcie auta zastępczego będzie podlegać indywidualnej ocenie.

Konieczność używania auta zastępczego poszkodowany musi udowodnić. Według wytycznych powinien udokumentować sposób, w jaki dotychczas korzystał z auta, długość dokonywanych przejazdów, cel tych przejazdów. Zasadniczo w tym celu wystarczające ma być oświadczenie poszkodowanego, ale ubezpieczyciele mają prawo zażądać innych dowodów.

Towarzystwo powinno pokrywać koszty wynajmu samochodu zastępczego od dnia szkody do momentu odebrania naprawionego samochodu z warsztatu, a w przypadku gdy zniszczone auto nie nadaje się do naprawy, tylko na złom – od momentu wypadku do czasu kupienia nowego samochodu lub wypłaty przez towarzystwo odszkodowania. Nie oznacza to, że poszkodowany może swoimi działaniami przedłużać okres likwidacji szkody, jeżdżąc w tym czasie samochodem zastępczym na koszt towarzystwa. W wytycznych dokładnie określono, jak długo mogą trwać poszczególne etapy postępowania.

Paliwo i opłaty parkingowe na własny koszt

Poszkodowany nie może wypożyczyć dowolnego auta w dowolnej wypożyczalni, gdyż nie może narażać ubezpieczyciela na niepotrzebne wydatki. Nie oznacza to, że musi wyszukać najtańszą ofertę na rynku. Samochód zastępczy powinien być zbliżonej klasy co pojazd uszkodzony.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za wydatki, które poszkodowany poniósłby również wtedy, gdyby korzystał z pojazdu uszkodzonego, takie jak koszty paliwa czy opłaty parkingowe. Jeżeli jednak poszkodowany miał wykupione roczne prawo przejazdu drogami płatnymi pojazdem na określonych numerach rejestracyjnych, towarzystwo powinno pokryć koszty takiej usługi wykupionej dla auta zastępczego.

Źródło: http://prawo.rp.pl/artykul/542451.html?p=1