Regulamin

1. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej.

1.1 Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze strony internetowej www.globalcompensation.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.2 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej witryny www.globalcompensation.pl w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników www.globalcompensation.pl.

1.3 Właściciel strony zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie.

2. Definicje

2.1 Właścicielem strony jest Global Compensation sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 36/2, 59-220 Legnica, NIP 6912505661, Regon 022437168

2.2 Business Progress– internetowy serwis dostępny pod adresem www.globalcompensation.pl; jedynym właścicielem www.globalcompensation.pl, jest Norbert Rekowski

2.3 Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.4 Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez www.globalcompensation.pl na rzecz Użytkowników.

2.5 Serwis – serwis internetowy należący do Norberta Rekowskiego, umieszczony pod adresem www.globalcompensation.pl w ramach którego firma świadczy usługi.

2.6 Administratorzy – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Norberta Rekowskiego, odpowiedzialne za prowadzenie www.globalcompensation.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin

3. Prawa Własność Intelektualnej

3.1 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.globalcompensation.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.globalcompensation.pl kampanii promocyjnych.

3.2 Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w www.globalcompensation.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Norberta Rekowskiego.

3.3 Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim na łamanie powyższych zakazów.

3.4 Użytkownik publikujący w www.globalcompensation.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Norberta Rekowskiego z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z www.globalcompensation.pl) tych treści.

4.Odpowiedzialność

4.1 Norbert Rekowski nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.globalcompensation.pl.

4.2 Użytkownik korzystający z serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w www.globalcompensation.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4.3 Norbert Rekowski wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.globalcompensation.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.globalcompensation.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4.4 Norbert Rekowski nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.globalcompensation.pl w całości albo w części.

4.6 W przypadku otrzymania przez Norberta Rekowskiego urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Norbert Rekowski nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

4.7 Norbert Rekowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.globalcompensation.pl.

5. Korzystanie z usług www.globalcompensation.pl

5.1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.globalcompensation.pl. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

5.2 Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.globalcompensation.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

5.3 Zabrania się umieszczania w www.globalcompensation.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 1. Oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
 2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych.
 3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

5.4 Zamieszczanie w www.globalcompensation.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratorów.

6. Polityka prywatności

6.1  www.globalcompensation.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez www.globalcompensation.pl oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail,

6.2 W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Norbert Rekowski uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.

6.3 Norbert Rekowski jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

6.4 Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez www.globalcompensation.pl do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Norberta Rekowskiego drogą elektroniczną.

7. Reklamacje

7.1 Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

7.2 Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Norberta Rekowskiego w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Norbert Rekowski zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

7.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

7.4 Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

7.5 Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu

8.2 Norbert Rekowski zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

8.3 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie prawom i sądom polskim.